iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศการชำระค่าภาษี http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42274630 Fri, 09 Dec 2022 11:10:30 +0700 งานควบคุมภายใน http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42365426 Fri, 11 Nov 2022 13:18:48 +0700 รายงานผลโครงการ http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42367831 Thu, 10 Nov 2022 15:50:38 +0700 หน่วยตรวจสอบภายใน http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42364911 Thu, 10 Nov 2022 15:03:40 +0700 กองการศึกษา http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=354857 Thu, 10 Nov 2022 15:03:17 +0700 กองช่าง http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=354854 Thu, 10 Nov 2022 15:02:52 +0700 สำนักงานปลัด http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=354852 Thu, 10 Nov 2022 15:02:19 +0700 กองคลัง http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=354853 Tue, 08 Nov 2022 10:33:35 +0700 งานบุคลากร http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42339610 Wed, 26 Oct 2022 14:07:13 +0700 รายงานการประชุม http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=511630 Fri, 21 Oct 2022 14:33:19 +0700 การเงินการคลัง http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=511613 Tue, 11 Oct 2022 10:23:47 +0700 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42366915 Wed, 18 May 2022 09:14:21 +0700 แผนป้องกันการทุจริต http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42331317 Fri, 29 Apr 2022 16:48:46 +0700 เสียภาษีออนไลน์ http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42366874 Fri, 29 Apr 2022 16:32:41 +0700 คณะผู้บริหารและพนักงานออกประชาคม http://www.nongkai.org/index.php?mo=14&newsid=453662 Wed, 27 Apr 2022 15:25:57 +0700 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42366844 Tue, 26 Apr 2022 14:40:28 +0700 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42366843 Tue, 26 Apr 2022 14:40:18 +0700 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42366842 Tue, 26 Apr 2022 14:40:05 +0700 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองปันดา บ้านตำแย ม.13 http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42366841 Tue, 26 Apr 2022 14:37:59 +0700 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42366840 Tue, 26 Apr 2022 14:24:56 +0700 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42366839 Tue, 26 Apr 2022 14:24:35 +0700 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42366838 Tue, 26 Apr 2022 14:24:14 +0700 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42366837 Tue, 26 Apr 2022 14:20:08 +0700 รายงานผลการประเมิน ITA http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42364542 Tue, 26 Apr 2022 11:59:36 +0700 ประเมินคาวมพึงพอใจการให้บริการ http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42366836 Tue, 26 Apr 2022 10:38:38 +0700 มาตรการต่างๆ http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42363166 Mon, 25 Apr 2022 11:30:10 +0700 รายงานผลการรับเรื่องเรียนร้องทุกข์ http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42364536 Mon, 25 Apr 2022 09:29:51 +0700 ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42020048 Fri, 22 Apr 2022 14:54:41 +0700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42275452 Fri, 22 Apr 2022 14:44:32 +0700 ข้อมูลการให้บริการ http://www.nongkai.org/index.php?mo=3&art=42366827 Fri, 22 Apr 2022 12:53:34 +0700