http://www.nongkai.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลทั่วไป

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

พนักงานส่วนตำบล

ข้อมูลหมู่บ้าน

ข้อมูลต่าง ๆ

ประกาศต่างๆ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองปันดา บ้านตำแย ม.13

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนสามปี

ประกาศรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศการชำระค่าภาษี

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมฯ

ประกาศเรื่องช่องทางการร้องเรียน

ประกาศเรื่องการมอบอำนาจ

ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะการปฏิบัติราชการ

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ

เกี่ยวกับ อบต.หนองค่าย

สิ่งที่ควรรู้

ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลปราชญ์และภูมิปัญญาชาวบ้าน

  1. ข้อมูลปราชญ์และภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

เล่นดนตรีพื้นบ้าน

นายเลี้ยง พลโดด

3 ม. 1 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

2

หมอน้ำมนต์

นายบุ่น จันซุย

60 ม. 1 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

3

สู่ขวัญ

นายคำสิงห์ เจริญ

81 ม. 1 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

4

จักสาน

นายบัว ด้วงตะกั่ว

17 ม. 1 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

5

เป่าแคน

นายพล เทศไธสง

79 ม. 1 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

6

สู่ขวัญ บายศรี

นายบุญศรี ลาดนอก

22 ม. 2 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

7

หมอยาพื้นบ้าน

นายเซ็ง สมดี

192 ม. 2 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

8

มัคทายก

นายคำ หาญกล้า

74/1 ม. 3 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

9

หมอตำรา/หมอยาพื้นบ้าน

นายเกลี้ยง แก้วสำโรง

201 ม. 3 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

10

หมอยาสมุนไพร

นายเชื่อม อ้อมนอก

237 ม. 3 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

11

หมอยาสมุนไพร

นายชัยณรงค์ ปัจจัย

26 ม. 3 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

12

หมอยาสมุนไพร

นายบุดดี ภาษี

15/1 ม. 3 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

13

นวดแผนโบราณ

นางเหลือง ทดไธสง

3 ม. 3 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

14

หมอยาสมุนไพร

นางมน หาญกล้า

13 ม. 3 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

15

จักสาน

นายเผือ ศรีจันทร์

161/1 ม. 3 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

16

ช่างไม้

นายสรวง กล้าหาญ

 - ม. 3 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

17

การปกครอง/มัคทายก

นายอาจ จิตจัง

41/1 ม. 4 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

18

สมุนไพร

นายสมาน สมนาม

2 ม. 4 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

19

ปศุสัตว์อินทรี

นายสงบ หาญกล้า

18 ม. 5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

20

หมอดู/หมอแคน

นายล้วน หาญกล้า

64 ม. 5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

21

หมอน้ำมนต์

นายนก เพ็ชรรักษา

255 ม. 5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

22

ดนตรีพิณ

นายจรูญ หาญกล้า

15 ม. 5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

23

เพลงโคราช/หมอลำ

นางสม หาญกล้า

94 ม. 5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

24

นวดแผนโบราณ

นางทองดี ผากชัยภูมิ

25 ม. 5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

25

ดนตรีปี่

นายกว่าง หาญณรงค์

257/1 ม. 5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

26

หมอดู/หมอแคน

นายล้วน หาญกล้า

64 ม. 5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

27

เพลงโคราช

นางลัด เมยไสง

262/1 ม. 5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

28

บายศรีสู่ขวัญ/พิธีกรรม

นายทุย แสนนอก

27/2 ม. 6 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

29

คนตรีพื้นบ้านแคน/ปี่

นายโสภา แก้ววันทา

14 ม. 6 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

30

หัตถกรรม

นายทวี แก้ววันทา

22/1 ม. 6 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

31

ทอผ้า/มัดหมี่

นางจวน สียางนอก

22/2 ม. 6 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

32

มัคทายก

นายบุ่น บรรดาศักดิ์

47 ม. 6 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

33

จักสาน

นายหนั่น อ้อมนอก

28 ม. 6 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

34

จักสาน

นายกว่าง บรรดาศักดิ์

27/4 ม. 6 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

35

หมอดิน

นายเสถียร ชัยประสิทธิ์

35 ม. 6 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

36

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพศาล ศิรินคร

28 ม. 6 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

37

มัคทายก

นายอรัญ พิมสาร

13 ม. 7 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

38

มัคทายก

นายสมชาย หล่าไธสง

16/3 ม. 7 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

39

จักสาน

นายรุน พายไธสง

3 ม. 7 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

40

จักสาน

นายทองเลื่อน จอดนอก

35/1 ม. 7 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

41

หมอน้ำมนต์

นายแสวง จงปัตนา

77 ม. 7 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

42

การบริหาร/การปกครอง

นายตาล อินทิรถ

77/2 ม. 8 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

43

ศาสนา/พิธีกรรม

นายสีหา ฤทธิ์ไธสง

53 ม. 8 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

44

หมอยา

นายกุ จันสามารถ

15 ม. 8 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

45

หมอดู/พลุ/ตะไล

นายโสม ปุรา

41 ม. 8 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

46

มัคทายก

นายสอ บรรดาศักดิ์

66/1 ม. 8 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

47

หมอดู/พลุ/ตะไล

นายโสม ปุรา

41 ม. 8 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

48

ดนตรีพื้นบ้านแคน

นายลี กุณราช

16 ม. 9 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

49

จักสาน

นายกลม สียางนอก

40/1 ม. 9 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

50

นวดแผนโบราณ

นางผม กุณราช

26/1 ม. 9 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

51

นวดแผนโบราณ

นางซ้อน เหลาชัย

27/1 ม. 9 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

52

หมอดู

นายทองดี สียางนอก

11/1 ม. 9 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

53

หมอลำกลอน

นางทุมมา อาสานอก

70 ม. 10 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

54

จักสาน

นายไชยวัฒน์ แสนนอก

25/1 ม. 10 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

55

นวดแผนโบราณ

นางศิลา เชียงเครือ

27/2 ม. 10 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

56

ขับร้องทำนองสรภัญญะ

นางถ่ำ แสนนอก

25/1 ม. 10 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

57

งานช่าง

นายนพคุณ แสงนอก

6/1 ม. 10 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

58

หมอยาแผนโบราณ

นายอุดมพร รัจเจริญ

5/2 ม. 10 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

59

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเสถียร จันทีนอก

135/1 ม. 11 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

60

หมอลำกลอน

นายจรัส ลาดนอก

134 ม. 11 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

61

หมอดู/สู่ขวัญบายศรี

นายทองเลื่อ สุวรรณปะโต

161/1 ม. 11 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

62

จักสาน

นายสิม มาลาศรี

168/2 ม. 11 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

63

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประจวบ สานอก

134/1 ม. 11 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

64

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมัย พลยางนอก

42 ม. 12 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

65

รักษาไสยศาสตร์

นายสมพร สียางนอก

54 ม. 12 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

66

จักสาน

นายกิตติพงษ์ โพธิ์จันทร์

48 ม. 12 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

67

ดนตรีพื้นบ้านพิณ

นายพรมมา สียางนอก

4 ม. 12 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

68

จักสาน

นายม้วน ยัพวะราช

2 ม. 12 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

69

ทอผ้า/มัดหมี่

นายเบ้า บุญไธสง

67 ม. 12 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

70

ทอผ้า/มัดหมี่

นางสุรัตน์ จันทะจร

55 ม. 12 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

71

ทอเสื่อ

นางทอง โพธิ์นอก

64 ม. 12 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

72

ทอผ้า/มัดหมี่

นางจำปี อัตฤทธิ์

51 ม. 12 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

73

เลี้ยงไหม/ทอผ้า

นางหวัน โพธิ์จันทร์

48 ม. 12 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

74

จักสาน

นางประจักร ประตา

72 ม. 12 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

75

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

นางป้อ แสนนอก

34/1 ม. 12 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

76

หมอลำ

นายอำนวย จันสามารถ

68 ม. 13 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

77

หมอลำ

นางจารุวรรณ จันสามารถ

68 ม. 13 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

78

ทอผ้าไหม

นางบัวพันธุ์ ปึกไธสง

74 ม. 13 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

79

ศาสนา/พิธีกรรม

นายเดือน อาโป

83 ม. 14 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

80

มัคทายก

นายอัว พูนไธสง

1/2 ม. 14 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

81

หมอดู

นางบาง ด้วงตะกั่ว

86 ม. 14 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

82

หมอสมุนไพร

นายปอน หาญกล้า

1/1 ม. 14 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

83

นวดแผนโบราณ

นางห่วง แซ่เตียว

81 ม. 14 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

* ข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2558

view

บริการ

หน้าแรก
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
โครงสร้างหน่วยงาน
คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย
ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน (กพร)
ข้อมูลตำบล
ภาษีท้องถิ่น
เดินทางติดต่อเรา
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ข้อมูลทะเบียนราษฎร (กรมการปกครอง)
การตรวจสอบอาคาร
ข้อมูลการให้บริการ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เสียภาษีออนไลน์
โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

สถิติ

เปิดเว็บ29/04/2009
อัพเดท20/04/2023
ผู้เข้าชม581,000
เปิดเพจ792,560

ปฎิทิน

« May 2023»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

แบบสำรวจ

๑๑. ท่านเคยขอรับบริการส่วนใดของ อบต.หนองค่าย
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view