http://www.nongkai.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลทั่วไป

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

พนักงานส่วนตำบล

ข้อมูลหมู่บ้าน

ข้อมูลต่าง ๆ

ประกาศต่างๆ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองปันดา บ้านตำแย ม.13

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนสามปี

ประกาศรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศการชำระค่าภาษี

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมฯ

ประกาศเรื่องช่องทางการร้องเรียน

ประกาศเรื่องการมอบอำนาจ

ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะการปฏิบัติราชการ

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ

เกี่ยวกับ อบต.หนองค่าย

สิ่งที่ควรรู้

ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านหนองไม้ตาย

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน / ชุมชน
 

หมู่ที่ 8 บ้านหนองไม้ตาย ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านโคกเพ็ด หมู่ 6 คือคุ้มหัวหนอง หรือคุ้มหนองไม้ตาย ซึ่งมีการโยกย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นส่วนใหญ่ เมื่อประมาณ 90 ปีล่วงมาแล้ว ต่อมาได้มีการขยายเขตการปกครองออกไปอีก จึงได้แยกตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ ชื่อว่า บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 8 ขึ้นตรงกับตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อประมาณ 40 ปีล่วงมาแล้ว ประมาณ พ.ศ. 2515 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายมาย อ้อมนอก

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป
 
  1. ที่ตั้ง  บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

 1. อาณาเขตและพื้นที่
  • ทิศเหนือ  ติดกับบ้านดอนหวายและบ้านโคกสว่าง
  • ทิศใต้  ติดกับบ้านโคกเพ็ด
  • ทิศตะวันตก  ติดกับบ้านหนองขาม ตำบลหนองพลวง
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อบ้านดอนตะหนินและบ้านตำแย
 2. ข้อมูลด้านกายภาพ
  • ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเหนือสุดของตำบลลาดเอียงมาทางทิศใต้เป็นลูกคลื่นเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นที่เนินสูงจะใช้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และที่สาธารณะป่าอนุรักษ์ ที่เลี้ยงสัตว์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 170 - 170 เมตร
  • การคมนาคม ถนนลาดยาง 1 สาย เข้าหมู่บ้าน และถนนตามซอยต่างๆ เป็นถนนดินและเป็นถนนหินคลุก
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีดินเข็มบ้างบางพื้นที่ และบางแห่งเป็นดินดิบ มีศักยภาพปานกลาง ต้องปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบางแห่ง
  • สาธารณูปการ  เช่น ไฟฟ้า ประปา ใช้ทุกครัวเรือน
 3. ข้อมูลด้านสังคม การเมือง การปกครอง
  • จำนวนครัวเรือน ข้อมูลจำนวนครัวเรือน (รายงานจากกรมการปกครอง)
  • จำนวนประชากร ข้อมูลประชากร แยกตามอายุ (รายงานจากกรมการปกครอง)
  • ชาวตำบลหนองค่าย มีขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่างๆที่ดีงาม และเชื่อถือสืบทอดต่อกันมาจาดบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ในปัจจุบัน ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ชาวตำบลหนองค่ายเคารพนับถือ ราษฎรจะให้ความเคารพผู้ที่อาวุโสและผู้นำ โดยมีประเพณีทางศาสนาของชาวอีสานครบทั้ง 12 เดือน เรียกว่า ฮีต 12 คอง 14 ดังนี้
   ฮีต 12 มีดังนี้  
   เดือนอ้าย ประเพณีมนต์พระสงฆ์เข้ากรรม
   เดือนยี่ ประเพณีบุญคุณข้าว
   เดือนสาม ประเพณีบุญข้าวจี่
   เดือนสี่ ประเพณีบุญพระเวท
   เดือนห้า ประเพณีสงกรานต์และขึ้นบ้านใหม่
   เดือนหก ประเพณีบุชาปู่ตาบ้านและบุญบั้งไฟ
   เดือนเจ็ด ประเพณีปู่ตาบ้าน
   เดือนแปด ประเพณีเข้าพรรษา
   เดือนเก้า ประเพณีข้าวประดับดิน
   เดือนสิบ ประเพณีสารท
   เดือนสิบเอ็ด ประเพณีออกพรรษา
   เดือนสิบสอง ประเพณีบุญกฐิน
   คอง 14 มีดังนี้  
   1. บุญผ้าป่า 8. การเลี้ยงแม่นางส้ง
   2. บุญแห่ข้าวพันก้อน 9. การเล่นมานางกวัก
   3. บุญแห่ดอกไม้ 10. เทศน์พณาคันคาก
   4. บุญแจกข้าว 11. สวดคาถาปลาข้อ
   5. บุญพรรษาค้าง 12. การเล่นโยกครกโยนสาก่
   6. การเลี้ยงผีตาแฮก 13. การเล่นแม่นางข้อง
   7. การแห่นางแมว 14. ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
  แต่ในปัจจุบันสังคมชนบทได้เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับค่านิยมและความเชื่อประเพณีของสังคมเมืองมาใช้ จึงไม่เคร่งครัดในฮีตและคองมากนัก และบางประเพณีไม่ได้ทำเป็นประจำก็สูญหายไป
  นอกจากประเพณีที่ได้สืบทอดต่อจากบรรพบุรุษแล้ว การเป็นอยู่ก็ได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น การแต่งตัว การอุปโภค บริโภค การดำเนินชีวิตประจำวัน

  view

  บริการ

  หน้าแรก
  อำนาจหน้าที่
  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาฯ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย
  ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน (กพร)
  ข้อมูลตำบล
  ภาษีท้องถิ่น
  เดินทางติดต่อเรา
  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  ข้อมูลทะเบียนราษฎร (กรมการปกครอง)
  การตรวจสอบอาคาร
  ข้อมูลการให้บริการ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  เสียภาษีออนไลน์
  โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

  สถิติ

  เปิดเว็บ29/04/2009
  อัพเดท20/04/2023
  ผู้เข้าชม581,008
  เปิดเพจ792,568

  ปฎิทิน

  « May 2023»
  SMTWTFS
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031   

  แบบสำรวจ

  ๑๑. ท่านเคยขอรับบริการส่วนใดของ อบต.หนองค่าย
  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
  ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

  สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร

   หน้าแรก

   เว็บบอร์ด

   ติดต่อเรา

  view