http://www.nongkai.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลทั่วไป

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

พนักงานส่วนตำบล

ข้อมูลหมู่บ้าน

ข้อมูลต่าง ๆ

ประกาศต่างๆ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองปันดา บ้านตำแย ม.13

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนสามปี

ประกาศรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศการชำระค่าภาษี

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมฯ

ประกาศเรื่องช่องทางการร้องเรียน

ประกาศเรื่องการมอบอำนาจ

ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะการปฏิบัติราชการ

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ

เกี่ยวกับ อบต.หนองค่าย

สิ่งที่ควรรู้

ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านสำโรง

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน / ชุมชน
 

หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เดิมที บ้านสำโรงเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มาก มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีแหล่งน้ำ ป่าไม้และหนองน้ำล้อมรอบหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านใช้อุปโภค บริโภค และมีป่าไม้เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ป่านี้มีต้นสำโรงขึ้นเป็นจำนวนมากใกล้กับหนองน้ำ ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านสำโรง บ้านสำโรงตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประทายประมาณ 14 กิโลเมตร ได้แยกหมู่บ้านเป็นสองหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านสำโรง และหมู่บ้านดอนหวาย

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป
 
  1. ที่ตั้ง  บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

 1. อาณาเขตและพื้นที่
  • ทิศเหนือ  ติดกับตำบลเมืองโดน
  • ทิศใต้  ติดกับบ้านดอนหวาย
  • ทิศตะวันตก  ติดกับบ้านหนองขาม ต.หนองพลวง
  • ทิศตะวันออก  ติดกับบ้านโคกสว่าง
 2. ข้อมูลด้านกายภาพ
  • ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเหนือสุดของตำบลลาดเอียงมาทางทิศใต้เป็นลูกคลื่นเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นที่เนินสูงจะใช้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และที่สาธารณะป่าอนุรักษ์ ที่เลี้ยงสัตว์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 170 - 170 เมตร มีลำห้วยแอกไหลผ่านทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน โดยมีต้นกำเนิดน้ำไหลมาจาก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น น้ำจะไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ เชื่อมติดต่อกับ ลำสะแทด ที่ตำบลตลาดไทรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอประทาย
  • การคมนาคม ถนนลาดยาง 1 สาย ทางแยกจากถนน ร.พ.ช. เข้าหมู่บ้าน และถนนตามซอยต่างๆ เป็นถนนดินและเป็นถนนหินคลุก
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น สภาพน้ำมีแหล่งน้ำคือห้วยแอกเป็นแหล่งน้ำหลักในการใช้อุปโภคบริโภค และมีลำน้ำไหลผ่านหลายสาย ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีดินเข็มบ้างบางพื้นที่ และบางแห่งเป็นดินดิบ มีศักยภาพปานกลาง ต้องปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบางแห่ง
  • สาธารณูปการ  เช่น ไฟฟ้า ประปา ใช้ทุกครัวเรือน
 3. ข้อมูลด้านสังคม การเมือง การปกครอง
  • จำนวนครัวเรือน ข้อมูลจำนวนครัวเรือน (รายงานจากกรมการปกครอง)
  • จำนวนประชากร ข้อมูลประชากร แยกตามอายุ (รายงานจากกรมการปกครอง)
  • ชาวตำบลหนองค่าย มีขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่างๆที่ดีงาม และเชื่อถือสืบทอดต่อกันมาจาดบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ในปัจจุบัน ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ชาวตำบลหนองค่ายเคารพนับถือ ราษฎรจะให้ความเคารพผู้ที่อาวุโสและผู้นำ โดยมีประเพณีทางศาสนาของชาวอีสานครบทั้ง 12 เดือน เรียกว่า ฮีต 12 คอง 14 ดังนี้
   ฮีต 12 มีดังนี้  
   เดือนอ้าย ประเพณีมนต์พระสงฆ์เข้ากรรม
   เดือนยี่ ประเพณีบุญคุณข้าว
   เดือนสาม ประเพณีบุญข้าวจี่
   เดือนสี่ ประเพณีบุญพระเวท
   เดือนห้า ประเพณีสงกรานต์และขึ้นบ้านใหม่
   เดือนหก ประเพณีบุชาปู่ตาบ้านและบุญบั้งไฟ
   เดือนเจ็ด ประเพณีปู่ตาบ้าน
   เดือนแปด ประเพณีเข้าพรรษา
   เดือนเก้า ประเพณีข้าวประดับดิน
   เดือนสิบ ประเพณีสารท
   เดือนสิบเอ็ด ประเพณีออกพรรษา
   เดือนสิบสอง ประเพณีบุญกฐิน
   คอง 14 มีดังนี้  
   1. บุญผ้าป่า 8. การเลี้ยงแม่นางส้ง
   2. บุญแห่ข้าวพันก้อน 9. การเล่นมานางกวัก
   3. บุญแห่ดอกไม้ 10. เทศน์พณาคันคาก
   4. บุญแจกข้าว 11. สวดคาถาปลาข้อ
   5. บุญพรรษาค้าง 12. การเล่นโยกครกโยนสาก่
   6. การเลี้ยงผีตาแฮก 13. การเล่นแม่นางข้อง
   7. การแห่นางแมว 14. ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
  แต่ในปัจจุบันสังคมชนบทได้เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับค่านิยมและความเชื่อประเพณีของสังคมเมืองมาใช้ จึงไม่เคร่งครัดในฮีตและคองมากนัก และบางประเพณีไม่ได้ทำเป็นประจำก็สูญหายไป
  นอกจากประเพณีที่ได้สืบทอดต่อจากบรรพบุรุษแล้ว การเป็นอยู่ก็ได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น การแต่งตัว การอุปโภค บริโภค การดำเนินชีวิตประจำวัน

  view

  บริการ

  หน้าแรก
  อำนาจหน้าที่
  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาฯ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย
  ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน (กพร)
  ข้อมูลตำบล
  ภาษีท้องถิ่น
  เดินทางติดต่อเรา
  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  ข้อมูลทะเบียนราษฎร (กรมการปกครอง)
  การตรวจสอบอาคาร
  ข้อมูลการให้บริการ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  เสียภาษีออนไลน์
  โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

  สถิติ

  เปิดเว็บ29/04/2009
  อัพเดท20/04/2023
  ผู้เข้าชม581,017
  เปิดเพจ792,577

  ปฎิทิน

  « May 2023»
  SMTWTFS
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031   

  แบบสำรวจ

  ๑๑. ท่านเคยขอรับบริการส่วนใดของ อบต.หนองค่าย
  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
  ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

  สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร

   หน้าแรก

   เว็บบอร์ด

   ติดต่อเรา

  view