http://www.nongkai.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลทั่วไป

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

พนักงานส่วนตำบล

ข้อมูลหมู่บ้าน

ข้อมูลต่าง ๆ

ประกาศต่างๆ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองปันดา บ้านตำแย ม.13

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนสามปี

ประกาศรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศการชำระค่าภาษี

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมฯ

ประกาศเรื่องช่องทางการร้องเรียน

ประกาศเรื่องการมอบอำนาจ

ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะการปฏิบัติราชการ

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ

เกี่ยวกับ อบต.หนองค่าย

สิ่งที่ควรรู้

ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมาของตำบล

ตำบลหนองค่าย เป็นเขตการปกครองส่วนหนึ่งของอำเภอประทาย ในทั้งหมด 13 ตำบล แต่เดิมขึ้นอยู่กับตำบลหนองพลวง และได้แยกออกมาจากตำบลหนองพลวง เมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยการนำของนายจุ่น แสนนอก ซึ่งเป็นคนบ้านหนองค่ายและเป็นกำนันคนแรก เลยเอาชื่อบ้านหนองค่ายที่ตนอยู่นั้นเป็นชื่อตำบล คำว่า " หนองค่าย " นั้น แต่ก่อนพื้นที่ของหมู่บ้านนี้ มีคันดินกั้นระหว่างหมู่บ้านหนองค่ายกับบ้านโนนกลาง มีลักษณะคล้ายๆกับค่ายทหารและมีค่ายถลุงเหล็กอยู่เลยเรียกชื่อตรงที่ทำการถลุงเหล็ก (ตีเหล็ก) นี้ว่า หนองเหล็ก ในปัจจุบันการตั้งชื่อบ้าน จึงตั้งตามที่พบเห็นดังกล่าวว่า หนองค่าย โดยมี กำนันธนโชติ ปุราชะโก เป็นกำนันคนปัจจุบัน และต่อมาสภาตำบลหนองค่ายถูกจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย เมื่อปี พ.ศ. 2540 คลิกดูเอกสารจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

ข้อมูลสภาพทั่วไป
  1. ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย เป็นตำบลหนึ่งใน 13 ตำบลของอำเภอประทาย อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอประทาย ห่างจากอำเภอประทาย ประมาณ 12 กิโลเมตร
  1. อาณาเขตและพื้นที่
   • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยถือกึ่งกลางคลองละหานที่ตรงทำนบคลองละหาน ที่นาของนางสิน ทำนานอก (ตัวทำนบด้านทิศใต้คลองละหานอยู่ในเขตตำบลหนองค่าย) จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก และไปทางทิศเหนือบ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองค่าย แล้วเลียบไปตามทางเกวียนด้านทิศใต้ถึงกึ่งกลางลำแอก ข้ามไปบ้านตลาดแบ้ ตำบลทองหลาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแนวแบ่งเขต
   • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยถือกึ่งกลางคลองส่งน้ำชลประทานบึงกระโตน เริ่มตั้งแต่ถนนพัฒนาการสายบึงกระโตน-บ้านสำโรง ด้านทิศตะวันตก (ตัวถนนอยู่ในเขตตำบลหนองค่าย) ตามแนวคลองส่งน้ำด้านทิศเหนือ (คลองส่งน้ำเป็นของชลประทานบึงกระโตน) ไปทางทิศตะวันออก ด้านทิศเหนือของบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลประทาย ตามทางเกวียนเดิมไปตัดกับถนนบำรุงท้องที่สายบ้านหนองค่าย-ทุ่งมน เชื่อมถนนเจนจบทิศ (ทางเกวียนอยู่ในเขตตำบลหนองค่าย) ตรงไปทิศเหนือหนองบ้านตลาดไทร หมู่ที่ 6 ตำบลประทาย (ตัวหนองอยู่ในเขตบ้านตลาดไทร ตำบลประทาย) ถึงกึ่งกลางลำแอกที่ท่าวังวัด ตอนแบ่งเขตกับตำบลหนองแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแนวแบ่งเขต
   • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลทองหลาง และตำบลหนองแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือกึ่งกลางลำแอกตรงทางข้ามไปบ้านตลาดแบ้ ตำบลทองหลาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ถึงกึ่งกลางลำแอกตอนแบ่งเขตกับตำบลประทาย ที่ท่าวังวัด บ้านตาลดไทร ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแนวแบ่งเขต
   • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยถือถนนพัฒนาการสายบึงกระโตน-บ้านสำโรง ด้านทิศตะวันตก (ตัวถนนอยู่ในเขตตำบลหนองค่าย) ตั้งแต่คลองส่งน้ำบึงกระโตน ฝั่งทิศใต้ ไปทางทิศเหนือถึงปลายเนินโคกโนนขามป้อม ตอนทางเกวียนเดิมที่นาของนายแหยง อ้อมนอก กับนายเคี่ยม บรรดาศักดิ์ มีหลักหมายเขตซึ่งปักไว้ที่ขอบถนนด้านทิศตะวันตก แล้วตัดตรงไปถึงกึ่งกลางคลองละหาน ตรงทำนบคลองละหานและที่นาของนางสิน ทำนานอก บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตอนแบ่งเขตกับตำบลหันห้วยทราย (ตัวทำนบด้านทิศใต้คลองละหานอยู่ในเขตตำบลหนองค่าย) เป็นแนวแบ่งเขต
    ข้อมูลจาก:"ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอคง อำเภอประทายและอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา". ราชกิจจานุเบกษา 115 (ฉบับที่ 115 ง): 162-164. 30 พฤศจิกายน 2541
  2. ข้อมูลด้านกายภาพ
   • ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเหนือสุดของตำบลลาดเอียงมาทางทิศใต้เป็นลูกคลื่นเล็กน้อย พื้นที่ จำนวน 22,245 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่เนินสูงจะใช้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และที่สาธารณะป่าอนุรักษ์ ที่เลี้ยงสัตว์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 170 - 170 เมตร มีลำห้วยแอกไหลผ่านทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านต่างๆ โดยมีต้นกำเนิดน้ำไหลมาจาก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น น้ำจะไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ เชื่อมติดต่อกับ ลำสะแทด ที่ตำบลตลาดไทรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอประทาย
   • การคมนาคม
    • ถนนลาดยาง 1 สาย ( ถนน ร.พ.ช. ) สายบ้านบึงตะโตน ถึง บ้านดอนวัว ตำบลเมืองโดน โดยผ่าน ตำบลหนองค่าย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคกสะอาด บ้านโคกเพ็ด บ้านหนองไม้ตาย บ้านดอนหวาย และบ้านสำโรง
    • ถนนลาดยางสายบ้านโคกเพ็ด ถึง บ้านหนองแวง ระยะทาง 600 เมตร
    • ถนนลูกรังสายบ้านทุ่งมน บ้านหนองกวาง บ้านหนองค่าย บ้านโนนยูง บ้านหนองแวง
    • ถนนหินคลุกสายบ้านโคกสะอาด- บ้านหนองกวาง
    • ถนนหินคลุกสายบ้านหนองแวง - บ้านดอนหวาย โดยผ่านหมู่บ้านดังต่อไปนี้ บ้านหนองแวง บ้านตำแย บ้านดอนตะหนิน บ้านโคกสว่าง บ้านดอนหวาน บ้านสำโรง บ้านโคกเพ็ด
    • ถนนดิน มีทุกหมู่บ้าน
   • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่น สภาพดินและน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ำ แหล่งน้ำกิน น้ำใช้ ที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่มีในชุมชน สภาพสิ่งแวดล้อม
     • ทรัพยากรดิน ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และบางแห่งเป็นดินดิบ มีศักยภาพปานกลาง ต้องปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบางแห่ง
    • ทรัพยากรน้ำ ในเขตมีทรัพยากรน้ำดังนี้
     1. ลำห้วยแอก 8. หนองเหล็ก
     2. หนองสระใหญ่ 9. หนองหวาย
     3. หนองค่าย 10. หนองตะลุมปุก
     4. หนองนาม้อง 11. หนองสระเหล็ก
     5. หนองแสง 12. หนองนาม่วง
     6. หนองไม้ตาย 13. หนองสระบก
     7. สระแดง 14. สระคึกฤทธิ์
    • ทรัพยากรป่าไม้ สภาพป่าของตำบลหนองค่ายมีพื้นที่ป่าจำนวนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นที่สาธารณะประโยชน์ เกษตรกรจะเลี้ยงสัตว์และหาอาหารป่า ในช่วงฤดูฝน และส่วนหนึ่งเกษตรกรจะใช้พื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และปลูกไม้โตเร็วเพื่อใช้สอยในครัวเรือน เช่น สะเดา ยูคาลิปตัส
   • สาธารณูปการเช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ บริการสาธารณะอื่นๆ
    ปั้มน้ำมัน 4 แห่ง
    โรงสี 24 แห่ง
    ร้านขายของชำ 41 แห่ง
    วัด 9 แห่ง
    สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
    โบสถ์ 1 แห่ง
    สถานีอนามัย 1 แห่ง
    โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
    ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 5 แห่ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
    หอกระจายข่าว 14 แห่ง
  3. ข้อมูลด้านสังคม การเมือง การปกครอง
   • จำนวน หมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ครัวเรือน ข้อมูลจำนวนครัวเรือน (รายงานจากกรมการปกครอง)
   • จำนวนประชากร ข้อมูลประชากร แยกตามอายุ (รายงานจากกรมการปกครอง)
   • ชาวตำบลหนองค่าย มีขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่างๆที่ดีงาม และเชื่อถือสืบทอดต่อกันมาจาดบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ในปัจจุบัน ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ชาวตำบลหนองค่ายเคารพนับถือ ราษฎรจะให้ความเคารพผู้ที่อาวุโสและผู้นำ โดยมีประเพณีทางศาสนาของชาวอีสานครบทั้ง 12 เดือน เรียกว่า ฮีต 12 คอง 14 ดังนี้
    ฮีต 12 มีดังนี้
    เดือนอ้าย ประเพณีมนต์พระสงฆ์เข้ากรรม
    เดือนยี่ ประเพณีบุญคุณข้าว
    เดือนสาม ประเพณีบุญข้าวจี่
    เดือนสี่ ประเพณีบุญพระเวท
    เดือนห้า ประเพณีสงกรานต์และขึ้นบ้านใหม่
    เดือนหก ประเพณีบุชาปู่ตาบ้านและบุญบั้งไฟ
    เดือนเจ็ด ประเพณีปู่ตาบ้าน
    เดือนแปด ประเพณีเข้าพรรษา
    เดือนเก้า ประเพณีข้าวประดับดิน
    เดือนสิบ ประเพณีสารท
    เดือนสิบเอ็ด ประเพณีออกพรรษา
    เดือนสิบสอง ประเพณีบุญกฐิน
    คอง 14 มีดังนี้
    1. บุญผ้าป่า 8. การเลี้ยงแม่นางส้ง
    2. บุญแห่ข้าวพันก้อน 9. การเล่นมานางกวัก
    3. บุญแห่ดอกไม้ 10. เทศน์พณาคันคาก
    4. บุญแจกข้าว 11. สวดคาถาปลาข้อ
    5. บุญพรรษาค้าง 12. การเล่นโยกครกโยนสาก่
    6. การเลี้ยงผีตาแฮก 13. การเล่นแม่นางข้อง
    7. การแห่นางแมว 14. ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
   ชาวตำบลหนองค่าย มีขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่างๆที่ดีงาม และเชื่อถือสืบทอดต่อกันมาจาดบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ในปัจจุบัน ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ชาวตำบลหนองค่ายเคารพนับถือ ราษฎรจะให้ความเคารพผู้ที่อาวุโสและผู้นำ โยมีประเพณีทางศาสนาของชาวอีสานครบทั้ง 12 เดือน เรียกว่า ฮีต 12 คอง 14 ดังนี้ แต่ในปัจจุบันสังคมชนบทได้เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับค่านิยมและความเชื่อประเพณีของสังคมเมืองมาใช้ จึงไม่เคร่งครัดในฮีตและคองมากนัก และบางประเพณีไม่ได้ทำเป็นประจำก็สูญหายไป
   นอกจากประเพณีที่ได้สืบทอดต่อจากบรรพบุรุษแล้ว การเป็นอยู่ก็ได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น การแต่งตัว การอุปโภค บริโภค การดำเนินชีวิตประจำวัน
view

บริการ

หน้าแรก
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
โครงสร้างหน่วยงาน
คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย
ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน (กพร)
ข้อมูลตำบล
ภาษีท้องถิ่น
เดินทางติดต่อเรา
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ข้อมูลทะเบียนราษฎร (กรมการปกครอง)
การตรวจสอบอาคาร
ข้อมูลการให้บริการ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เสียภาษีออนไลน์
โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

สถิติ

เปิดเว็บ29/04/2009
อัพเดท20/04/2023
ผู้เข้าชม580,994
เปิดเพจ792,554

ปฎิทิน

« May 2023»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

แบบสำรวจ

๑๑. ท่านเคยขอรับบริการส่วนใดของ อบต.หนองค่าย
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view